Co jest w stanie zapewnić prowadzenie ltd?

Założenie oraz prowadzenie firmy na terenie Polski nie zawsze jest korzystne z punku widzenia zarówno niezbędnych do spełnienia formalności a jednocześnie również z powodu dochodów, które mogą być mocno obniżone ze względów podatkowych. Z tego powodu wielu właścicieli firm na terenie Polski rozważa założenie firmy poza granicami kraju, co bardzo często pozwala na zmniejszenie zarówno kosztów prowadzenia firmy w zakresie wysokości płaconych podatków, ale również

More

Jak odzyskać zwrot podatku Niemcy za pracę zagranicą?

Jeśli wykonuje się pracę poza granicami kraju w wielu przypadkach można korzystać z różnego rodzaju odliczeń podatkowych, które występują w danym kraju, co pozwala na odzyskanie części zapłaconego podatku. Wielu Polaków wykonuje pracą na terenie Niemiec, gdzie również można uzyskać takie odliczenia, które pozwalają na zwrot podatku Niemcy. Warto jest zorientować się, czy taki zwrot podatku jest możliwy do uzyskania, co pozwala na uzyskanie nawet kilkuset euro zwrotu w skali miesiąca, choć wiele zależy

More

MODELE NIEZAWODNOŚCI I GOTOWOŚCI OBIEKTÓW NAPRAWIALNYCH

Podane w p. 6.2 charakterystyki trwałości i niezawodności (funkcyjne i liczbowe) są słuszne dla wyrobów nienaprawialnych, tzn. takich, które mogą być użytkowane tylko do pierwszego uszkodzenia się. Jeżeli mamy do czynienia z wyrobami naprawialnymi (odnawialnymi), to charakterystyki te są stosowane jako funkcje i wskaźniki niezawodności takich wyrobów tylko do pierwszego ich uszkodzenia. Trudno zdefiniować trwałość wyrobów naprawialnych, gdyż naprawy często polegają na wymianie uszkodzonych elementów na elementy nowe lub regenerowane i po długim okresie eksploatacji trudno stwierdzić, które elementy były wymienione oraz ile razy to nastąpiło. Dla wyrobów naprawialnych stosowanych jest kilkadziesiąt ilościowych charakterystyk niezawodności.

More

Realizacja i konsekwentne wdrażanie systemu TQM w przedsiębiorstwie

Przy formułowaniu celów trzeba zawsze mieć na uwadze pytanie: Czy wprowadzana zmiana jest istotna z punktu widzenia potencjalnego klienta? Klient jest skłonny płacić tylko za wytwarzaną w przedsiębiorstwie wartość wyrobu. Klienta nie obchodzi wewnętrzna działalność, która nie przysparza wartości wyrobom, np. taka jak: akademie, obchody rocznic, zebrania, wiece, narady, kontrole obecności w pracy itp. Cele należy formułować ilościowo, podając wartości wskaźników oraz czas, w jakim powinny być one osiągnięte. Z tak sformułowanymi celami i terminami należy zapoznać wszystkich pracowników, co realizuje się w procesach wewnętrznej komunikacji. Chodzi jednak nie tylko o to, by każdy pracownik usłyszał lub przeczytał o założonych celach, lecz o to, by je zrozumiał i zaakceptował. Musi to być powiązane z uświadomieniem sobie przez pracownika, co dla niego wynika z danego celu. Można to osiągnąć tylko przez dialog prowadzony ponad szczeblami służbowej hierarchii przy podmiotowym traktowaniu każdego pracownika.

More

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ CZĘŚĆ 2

Metody zapewniania jakości i niezawodności wyrobów stanowią planowy, powtarzalny, oparty na naukowych podstawach i zdobytym doświadczeniu zbiór sposobów postępowania w celu osiągnięcia wymaganej jakości i niezawodności wyrobów oraz ich ciągłego ulepszania metody (podobnie jak zasady) mają charakter informacyjny, przy czym obejmują one również metody zarządzania jakością i niezawodnością wyrobów, a nawet zarządzania jakością wszystkich prac, jeżeli w przedsiębiorstwie jest stosowana zasada TQM (Total Quality Management – zarządzania całkowitą jakością).

More

Dział Sterowania Jakością i Niezawodnością

Służba zapewniania jakości i niezawodności w tym rozwiązaniu obejmuje też biuro inżyniera do spraw jakości i niezawodności, dział planowania jakości i niezawodności, ale nie chodzi tu tylko o planowanie poziomu jakości i niezawodności wyrobu, lecz przede wszystkim o planowanie przedsięwzięć związanych z zapewnianiem i poprawą jakości i niezawodności. Służby zapewniania jakości i niezawodności zawierają też dział metrologii, pomiarów i badań nieniszczących, dokonujący ocen niezawodności wyrobu na podstawie tzw. prób skróconych lub badań zastępczych. Chodzi np. o to, by wyproduko- zasad funkcjonowania systemu wczesnego ostrzegania przez zbieranie informacji o nieprawidłowościach w planowaniu produkcji, wytwarzaniu wyrobów i ich dystrybucji. Procedura obejmuje analizę możliwości wystąpienia zakłóceń i niedopuszczalnych odchyleń w procesie wytwarzania i dystrybucji wyrobów oraz sposoby wykrywania obszarów, w których mogą wystąpić takie zdarzenia. Procedura umożliwia stworzenie systemu szybkiego rozpoznawania sytuacji zagrożenia, wywołanej zakłóceniem procesu wytwarzania, i natychmiastowego reagowania na takie zagrożenia. W Dziale Sterowania Jakością i Niezawodnością prowadzona jest rejestracja raportów o działaniach w systemie wczesnego ostrzegania.

More

Poprawne funkcjonowanie obiektu

Jeżeli czas do uszkodzenia każdego elementu można opisać rozkładem wykładniczym o takiej samej intensywności uszkodzeń A, to można łatwo wyznaczyć najmniejszą liczbę elementów w strukturze równoległej (przy gorącym rezerwowaniu), która zapewni poprawne funkcjonowanie obiektu przez założony czas t z wymaganym prawdopodobieństwem. Przyjmijmy, że intensywność uszkodzeń każdego elementu wynosi A = 0,001 h-‚ i chcemy wyznaczyć liczbę elementów, n, które z prawdopodobieństwem 0,99 wystarczą do tego, by obiekt o równoległej strukturze nie uległ uszkodzeniu przed upływem 100 h. Wymagana liczba elementów powinna być dobrana na podstawie warunku Rr(100) z 0,99, czyli 1 – [1 – exp(-0,001 x 100)]” 0,99, lub [1 -exp( 0,l)]n i 0,01.

More

Teoria niezawodności i problematyka sterowania jakością

Teoria niezawodności i problematyka sterowania jakością wszystkich prac oraz jakością i niezawodnością wyrobów są młodymi dziedzinami wiedzy, które są nadal rozwijane. Następuje także ewolucja poglądów dotyczących istoty wielu zagadnień z tego zakresu, wynikająca, między innymi, ze zmian w sposobie myślenia na poziomie naukowym i inżynierskim. Zasadniczą sprawą jest zmiana podejścia do zarządzania produkcją, polegająca na tym, że w coraz większym stopniu odchodzi się od wytwarzania wielkich serii „statystycznie jednakowych wyrobów”, starając się wytwarzać seryjnie wyroby o zindywidualizowanych cechach, wynikających z zamówień klientów. Takie zarządzanie wymaga zmian w sposobach zapewniania jakości i niezawodności wyrobów, co jest przedmiotem intensywnych badań. Możliwość wkładu w rozwój tej dziedziny wiedzy powinna stanowić czynnik skłaniający do jej studiowania i twórczego rozwijania.

More

Jak wysoki jest poziom wykształcenia mieszkańców i pracowników?

W naszym kraju obecnie jesteśmy w podobnej sytuacji, a poddanie naszego rynku światowej konkurencji stworzyło polskim przedsiębiorstwom bardzo trudne warunki działania. Kierownictwa naszych przedsiębiorstw muszą odpowiedzieć na dwa zasadnicze pytania:

More

METODY BADAŃ ORAZ OCENY TRWAŁOŚCI I NIEZAWODNOŚCI WYROBÓW

Pełnej oceny trwałości i niezawodności wyrobów można dokonać na podstawie wyników obserwacji, rejestracji, analizy i opisów zdarzeń, które wystąpią podczas użytkowania i eksploatacji wszystkich egzemplarzy wyrobu danego rodzaju i typu. Analizując wyniki uzyskuje się informacje o trwałości i niezawodności wyrobu. Badania muszą trwać kilkanaście lub kilkadziesiąt lat, gdyż użytkowanie i eksploatacja wyrobów trwa przez wiele lat. Wyniki badań są niezwykle cenne, a firmy dbające o swą opinię prowadzą je za pośrednictwem sieci serwisowej, sieci sprzedaży itp., zbierając dane także przez ankietowanie, wywiady, opisy uszkodzeń i użytkowania, uwagi i spostrzeżenia użytkowników. Prowadzone są także badania specjalnie organizowane i realizowane zgodnie z przyjętym planem, mające na celu wyznaczanie ocen charakterystyk funkcyjnych i liczbowych wskaźników trwałości i niezawodności wyrobów.

More